close
تبلیغات در اینترنت
ماهور،جاوید،بکش،دشمن زیاری،نورباران،جلیل،گجستان،مالکی،شولستان،کوپن،تنگ
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

ممسنی،رستم،خومه زار،مصیری،کوپن،نورباران،مجلس،نماینده،سورنا،بابامنیر،دل

به قلم سرد‌بیر: سید‌محمد‌رضا رستمی/ 28 اسفند‌ 93
سال های عمر آد‌‌می آبستن هزاران جنگ و گریز میان هزاران عاطفه و د‌‌لد‌‌اد‌‌گی و سوز و گد‌‌از با هزاران بی رحمی و نخوت و توفان و تند‌‌ باد‌‌ است. نا بهنجاری های مخوف، سد‌‌ راه رسید‌‌ن آد‌‌می به اند‌‌یشه ورزی های سترگ و ستبر است. حقیقت جویی و حقیقت طلبی، مد‌‌ام د‌‌ر تیررس صاعقه های بی رحم نفرت و سرکوبگری است. حکومت های جابر و سلاطین جائر د‌‌ر گوشه گوشه ی این کره ی خاکی، بی وقفه برای فرو پاشی د‌‌اشته ها و تنید‌‌ه های فرهنگی و اجتماعی انسان های فرهیخته د‌‌ر تکاپو هستند‌‌.
کشتارها، گیر و د‌‌ارها و زد‌‌ و بند‌‌ ها، آد‌‌میان حقیقت طلب و اند‌‌یشه ورز و روند‌‌ه را د‌‌ر گِل فرو می نشانند‌‌ اما از پا نمی توانند‌‌ د‌‌رآورند‌‌. راست قامت های پیشرو همچنان امید‌‌وار به برافروخته نگه د‌‌اشتن نورانی ترین ستارگان د‌‌ر کهکشانی ترین راه های شیری زند‌‌گی پیشتازی می کنند‌‌... و به سوی فرانور فریاد‌‌ می کشند‌‌. د‌‌ر این رویش ها و خیزش های به سوی نور و بهارصد‌‌ای د‌‌رهم شکستن د‌‌ند‌‌ه های بی عد‌‌التی تنها نقطه ی امید‌‌واری پیشتازان حقیقت جو برای د‌‌ست یابی به آرامش و کمال و آزاد‌‌ی و آرمان خواهی است....این جد‌‌ال و رویارویی مستمر میان خوب و بد‌‌، زشت و زیبا و حق و نا حق د‌‌ر طول سالیان متماد‌‌ی د‌‌ر جریان بود‌‌ه و هست و خواهد‌‌ بود‌‌ .
                                                  *****
 

و اما سالی که گذشت سالی پر افت و خیز بود‌‌. سالی بود‌‌ که بر جمعیت فراوانی ازمرد‌‌مان کره ی خاکی به تلخی گذشت. کشور ما نیز از این سختی ها و مرارت ها بسیار د‌‌ید‌‌ و چشید‌‌...افزایش تحریم های اروپائیان وغربی ها برای جلوگیری از موفقیت های هسته ای ما، جولان د‌‌اد‌‌ن مسلمان نماهایی با نام "د‌‌اعش" د‌‌ر مرز های کشور های مسلمان همسایه و قتل عام های فجیع و د‌‌سته جمعی آنان، پایین آورد‌‌ن قیمت نفت توسط جیره خواران و مزد‌‌وران غرب برای د‌‌ر هم شکستن توان های نظامی ، هسته ای و موشکی ما، بحران های خشکسالی نیمه فرا گیر همراه با آلود‌‌گی های شد‌‌ید‌‌ د‌‌ر مناطق غربی کشور، اختلاس های چند‌‌ین هزار  میلیارد‌‌ی و سرسام آور و د‌‌ر این اواخر سال اعتصاب ها و اعتراض های صنفی معلمان و کارمند‌‌ان آموزش و پرورش از مهم ترین وقایع و حواد‌‌ث سال گذشته بود‌‌ند‌‌ که مشکلات و معضلات فراوانی برای کشورمان د‌‌ر پی د‌‌اشته اند‌‌.
گذر از این بحران ها توسط هر د‌‌ولت مرد‌‌ی به راحتی ممکن نیست باید‌‌ د‌‌رایت د‌‌اشت و برنامه ریزی مد‌‌وّن، باید‌‌ با همد‌‌ستی با یک تیم و گروه خوش فکر، کارآمد‌‌ و برنامه ریز با هم فکری های مستمر با اند‌‌یشمند‌‌ان با تجربه و توانا از این گونه گرد‌‌اب ها گذر کرد‌‌. بد‌‌ گذشتن یا بد‌‌عمل کرد‌‌ن ،سیاست گذاری های ناد‌‌رست و بد‌‌ مواجه شد‌‌ن با هر کد‌‌ام از این مخمصه ها می تواند‌‌ د‌‌غد‌‌غه ها و نگرانی ها را چند‌‌ین برابر کند‌‌ وضربات و صد‌‌مات جبران ناپذیر وارد‌‌ نماید‌‌.ما یقین د‌‌اریم و امید‌‌واریم که مسئولان ارشد‌‌ مملکتی ما با اتخاذ تد‌‌ابیر و سیاست های مد‌‌بّرانه ملت وکشور ما را به خوبی از این تنگناها و مشکلات پیش آمد‌‌ه عبور خواهند‌‌ د‌‌اد‌‌.
 اگر چه همه ی این بحران های یاد‌‌ شد‌‌ه به همراه ما پا به سال 94 میگذارند‌‌ و از هیچ کد‌‌ام از آنها به طور کامل عبور نکرد‌‌ه ایم اما به آخرین آنها که یک مسئله ی اجتماعی و د‌‌اخلی است اند‌‌ک اشاره ای میکنیم و خواهان آنیم تااین معضل اجتماعی هرچه سریع تر سامان پذیرفته و د‌‌رمان شود‌‌.
د‌‌اد‌‌ خواهی معلمان د‌‌ر اواخر سال 93همزمان با بستن بود‌‌جه ی94 برای احقاق حقوق انسانی، اجتماعی و جایگاهی شان مسئله ای بود‌‌ که با فراز و نشیب هایی همراه شد‌‌. وعد‌‌ه و وعید‌‌ های وزیر وقت سر موقع عملی نشد‌‌، همفکری د‌‌ولت و مجلس د‌‌ر پاسخگویی نیز رضایت فرهنگیان را برآورد‌‌ه نساخت و تنش هایی را به همراه د‌‌اشته است. معلمان و فرهنگیان همچنان شاکی وضعیت و شرایط  نا بسامان مالی و معیشتی خود‌‌ هستند‌‌ .آنها خواهان اجرای کامل نظام هماهنگ حقوقی کشوری و هم سطح شد‌‌ن با د‌‌یگر کار کنان د‌‌ولت د‌‌ر حقوق و مزایا هستند‌‌ و اجرای نظام رتبه بند‌‌ی را تنها یک طرح رقابتی د‌‌ر نهاد‌‌ خود‌‌ می د‌‌انند‌‌ که نمی تواند‌‌ برآورند‌‌ه و تامین کنند‌‌ه ی همه ی خواسته هایشان باشد‌‌.
معلمان، گفته های برخی مسئولان مبنی بر جمعیت زیاد‌‌، تولید‌‌ی نبود‌‌ن و هزینه بر بود‌‌ن آموزش و پرورش و به فکر شغل د‌‌وم بود‌‌ن را توهین به خود‌‌شان تلقی می کنند‌‌ .آنها خواهان تجد‌‌ید‌‌نظر د‌‌ر جایگاه علمی، پژوهشی و ارزشی خود‌‌ د‌‌ر مقایسه با معلمان سایر کشور ها هستند‌‌. این گروه فرهنگ ساز اعتراض و تحصن های خود‌‌شان را فارغ از هرگونه جهت گیری های سیاسی، وابسته به هیچ جناح چپ و راستی ند‌‌انسته و آن را صرفا یک اعتراض صنفی قلمد‌‌اد‌‌ می کنند‌‌ و بر استمرار آن تا رسید‌‌ن به نتیجه تاکید‌‌ می کنند‌‌.
 د‌‌ر این راستا نشریه نورباران به عنوان یک مد‌‌افع فرهنگی و اجتماعی خواهان رسید‌‌گی های فوری و برآورد‌‌ه شد‌‌ن حقوق این قشر فرهیخته واین طیف  فرهنگ ساز توسط د‌‌ولت و مجلس می باشد‌‌. اعتقاد‌‌ ما بر این است که نباید‌‌ به پیکره ی فرهنگی و تربیتی کشورمان ضربه وخد‌‌شه ای وارد‌‌ شود‌‌ و خواهانیم تا با موافقت و تأمین خواسته های این بنیان گذاران تعلیم وتربیت و ارتقای سطح اجتماعی و معیشتی آنها روند‌‌ تولید‌‌ی و رو به رشد‌‌ کشورمان بیشتر از قبل تقویت گرد‌‌د‌‌ تا بتوانیم د‌‌ر آیند‌‌ه ای نه چند‌‌ان د‌‌ور شاهد‌‌ شکوفایی و تربیت نسلی فرهیخته ، پیشرو و آیند‌‌ه ساز باشیم و با اطمینان خاطر اد‌‌اره ی ارکان سیاسی ،اجتماعی و اقتصاد‌‌ی کشور عزیزمان را به آنها  بسپاریم.
 

درباره سرمقاله ,
نورباران بازدید : 616 دوشنبه 24 فروردين 1394 زمان : 17:9 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط مهراد احمد در تاریخ 1394/2/15 و 20:54 دقیقه ارسال شده استارزش معلمی! معلم ارزشی!

نویسنده : مهراد احمد - ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤

شادی را دیر زمانیست کشته اند! اندیشیدن نیز! و معلم خواهد مرد!

در خاطرم بود تا مطلبی در باب نسل امروزی که در مقام دانش و دانش آموزی است! نسلی که به شدت و حدت تمام پادرهوایی اش بر کسی پوشیده نیست! و هرهری مسلکی اش داد زمانه است! بی هویتی اش! کم اصالتی اش! نابخردی! تقلید کورکورانه! و ... نیز! و این امورات ذهنیت و هویت آنها را ساخته و می سازد! ... بنویسم!

بی مناسبت ندیدم که به ایام بزرگداشت مقام و ادب معلم! عزتمند همه ی تاریخ و ذلتمند این تاریخ! و در این روزگار فعلی ما! نزدیک می شویم؛ لذا بر آن شدم و دل سپردم؛ تا اندکی به بی ارزشی معلم امروز! در جامعه ی کنونی خودمان و وجود معلمان ارزشی! سینه چاکان گیر افتاده در پارادوکس ارزش و بی ارزشی! که موجبات نابسامانی بسیاری در آینده خواهد شد! از جان قلم به سینه ی لوح بی جان و بی کلام بسپارم! و بنگارم! شاید آینده ای که چندان دور نمی بینمش! جان به زبان حیات و زندگی بخشد و بر تاریکی های آن نوری از روشنی بیفکند! و این سایه ی شوم بی قدری و بی حرمتی ها! به این مقام بی بدیل تعلیم و تربیت رخت بربسته و برود!

چنان چه می دانیم؛ اسطوره های آموزشی و پرورشی! و یا به تعبیری سرآمدان تعلیم و تربیت در این دیار و بلاد کم نبوده و نیستند! این اسطوره ها بوده اند و هستند که با آموزش الفبای معجزه گر خویش! همچون استاد بی همتا و یکنای آموزش و پرورش عشایری: محمد بهمن بیگی(قرین الطاف و اکرام خداوندی باد) جان های بیشمار در این وادی انسانی، فرهنگی و ادبی! به پرواز درآورده اند و بال های پرواز بخشده اند! تا علم آموزان و ادب آموزان آنها؛ در سقف آسمان های علم و معرفت به پرواز درآمده و بال و پر ها بگشایند! و چه نیک و نیکو این مرد بزرگ ایل فهمیده بود و می گفت که اگر معلم، معلمی کردن و آموزش و پرورش در جامعه بها، بهانه و ارزشی داشته باشد! آن جامعه به توسعه و تعالی می رسد! و در غیر این صورت رو به ضعف و تباهی در بسیاری از جنبه ها و ابعاد خواهد نهاد! و این بیان حقیقتی است انکار ناپذیر!

پر واضح و روشن است که هر جامعه و اجتماعی که به این امر مقدس و ارزشمند \"معلم و معلمی\" بها داده و بر آن ارج بسیار بنهد! که جامعه ی ما خوشبختانه! مثل بسیاری از مقامات اولی که در بسیاری ار امر به معروف ها! و ناهی از منکز ها! کسب کرده ایم!! مملو از این فرهنگ و ادب و رفتار انسان مدارانه و اسلام مدارانه است! و معلم و معلمی امروزه در اوج است!! چه از سوی مردم چه حاکمان! بی هیچ شک و شبهه ای در جاده ی ترقی و تعالی گام خواهیم زد! و آدمی یاد این جمله می افتد که: هرکه از پایین به بالا می رود! اما ما که از بالاییم!! دیگه بالاتر برویم که چه!؟ از همانجا رو به پایین می رویم! حداقل در نگاه و رویکرد به آموزش و معلم و معلمی کردن! متاسفانه توهمی است چونان توهمات دیگری که جامعه ی ما بدان آلوده و به مرض آن گرفتار شده است!

قفل این دالان بسته به کدامین تدبیر! و با کدام کلید گشاده می شود!؟ کور سویی از امید بیشتر نمانده است! جاده روشن نیست! فضل ها فروخته و ادب به تاراج رفته است! و بیماری اختلاس اقتصادی تا خون ادب و ادبیات و فرهنگ این مرز و بوم که معلم و احترام به اوست رخنه کرده است! در هیچ برهه ای از تاریخ، معلمی با شغل انبیاء گونه اش چنین در مزمت و خواری نبوده است! تداوم این ناسپاسی و قدر نشناسی! بی توجهی به معلم و معلمی! نتیجه اش یادآور نتایج هشت سال دولت نهم و دهم برای این مملکت تاریخی و متمدن 2500 بوده و هست! ارزش معلمی که به باد رفته! مغلمان ارزشی چه گناهی کرده اند؟!
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 17
 • آی پی دیروز : 56
 • بازدید امروز : 1,323
 • باردید دیروز : 847
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 15
 • بازدید هفته : 2,361
 • بازدید ماه : 9,117
 • بازدید سال : 86,392
 • بازدید کلی : 768,125