close
تبلیغات در اینترنت
نورباران 55. صفحه 4 /پیامدهای ناشی از تخلیه روستاها (قسمت دوم)
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

پديده مهاجرت روستا  شهري، يك پديده  اجتماعي  اقتصادي است كه نتيجه مجموعه اي پيچيده از عوامل اجتماعي روان شناختي، اقتصادي و سياسي است. فرایند مهاجرت روستا- شهری ، نتایج مثبت و منفی متعددی در پی خواهد داشت که این گفتار کوتاه، به دلیل محدودیت موضوعی،  صرفاً به نتایج منفی آن به ویژه بررسی این آثار در روستاها می پردازد. فرايند مهاجرت نه تنها بر حجم و رشد جمعيت يك جامعه تأثير مي گذارد، بلكه تغييراتي قابل ملاحظه در ساخت و توزيع جمعيت ايجاد مي كند. مهاجرت هاي روستا- شهري باعث افزايش…

پديده مهاجرت روستا  شهري، يك پديده  اجتماعي  اقتصادي است كه نتيجه مجموعه اي پيچيده از عوامل اجتماعي روان شناختي، اقتصادي و سياسي است. فرایند مهاجرت روستا- شهری ، نتایج مثبت و منفی متعددی در پی خواهد داشت که این گفتار کوتاه، به دلیل محدودیت موضوعی،  صرفاً به نتایج منفی آن به ویژه بررسی این آثار در روستاها می پردازد. فرايند مهاجرت نه تنها بر حجم و رشد جمعيت يك جامعه تأثير مي گذارد، بلكه تغييراتي قابل ملاحظه در ساخت و توزيع جمعيت ايجاد مي كند. مهاجرت هاي روستا- شهري باعث افزايش تعداد مردان جوان در شهرهاي بزرگ شده و تعادل نسبت مردان و زنان را در دو منطقه شهري و روستايي بر هم زده است. با توجه به اينكه جوانان بيشتر از هر گروه سني ديگر تن به مهاجرت مي دهند، اين موضوع در بلند مدت براي جوامع روستايي حائز اهميت خواهد بود، چراكه با مهاجرت آنان، توليد نسل در جوامع روستايي كاهش مي يابد و به دنبال آن جمعيت پويا در روستاها كاهش مي يابد و توليد محصول و اقتصاد رو ستايي نيز كاسته مي شود و همچنين از نظر اجتماعي و فرهنگي نيز روستاها دچار ايستايي مي شوند.
در این مجال، در چندین شماره پیاپی به "پیامدهای ناشی از تخلیه روستاها" می پردازیم. امید است که یک همت همگانی بتواند آثار و تبعات این موضوع را کاهش داده و روستاها به مراکزی برای توسعه و پیشرفت تبدیل شوند.

جلال یوسفی، دکتری تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
پيامد هاي اجتماعي
يكي از تفاوت هاي محيط شهري نسبت به محيط روستايي، اختلاف زياد خدمات شهري مانند بهداشت، درمان، آموزش و تأسيساتي مانند آب، برق، گاز، مراكز تفريحي و غيره است. بديهي است روند مهاجرت ها روستا  شهري عمدتاً تحت تأثير امكانات زيستي و رفاهي در روستاها و جاذبه هاي اجتماعي  فرهنگي و اقتصادي شهرهاست، و در مواردي سياستگذاري هاي نادرست آن را تشديد مي كند. در واقع بعد از عامل اقتصادي، عامل اجتماعي و نداشتن امكانات رفاهي نظير: بهداشت ودرمان، سواد و تحصیلات، تغذیه مناسب و ... از عومال مؤثر در مهاجرت هاي روستا-  شهري  است ، با توجه به اين كه جوانان، گروه اصلي مهاجران هستند، پيامدهاي اجتماعي مهاجرت آنان به صورتي حادتر نمود خواهد يافت، چراكه روحيه تنوع طلبي جوان از طرفي و هويت طلبي از طرف ديگر، پيامدهاي اجتماعي را تشديد خواهد كرد . وقتي جوان روستايي به شهر مي آيد در اثر همنشيني و رفت آمد با شهروندان آگاهي او افزايش يافته و جوان از حقوق و مطالبات خود آگاه شده و همين آگاهي منجر به بي اعتمادي و عدم پايبندي به تعهدات شهروندي و حتي در مواردي خرابكاري شده است . از طرف ديگر با جدا شدن جوان از خانواده، حامي خود را (كه والدين هستند) از دست می دهد و با توجه به عدم نظارت والدين بر اعمال او و كاهش اقتدار والدين جوان ، پيامد هاي حاد اجتماعي بروز خواهد كرد.
 همچنين با وجود خرده فرهنگ هاي متفاوت در داخل اجتماعات شهري و ضعف اعتقادات و كنترل هاي غير رسمي، انحرافات اجتماعي افزايش خواهد يافت.
بررسي ها نشان مي دهد كه پيامدهاي اجتماعي  فرهنگي مهاجرت بسيار بيشتر خواهد بود و داراي پیامدهای متعددی است. جوانان با فرار از هنجارهاي سنتي موجود در روستا مي خواهند كه به استقلال فردي و آزادي انتخاب برسند و از تنهايي و انزواي اجتماعي در محيط هاي روستايي همراه با كار فيزيكي سخت و مداوم رهایی یابند و جهت يافتن منزلت اجتماعي و كسب احترام و تفريحات محرك، شهرها را انتخاب می کنند. اما تحقيقات نشان می دهد ، اين نوع   مهاجر ت ها پيامدهاي منفي اجتماعي ای براي جوانان و شهرها به همراه خواهد داشت ، از جمله مي توان به: فقدان يكپارچگي اجتماعي و گسترش ناهنجاري هاي اجتماعي در شهرها اشاره كرد. مهاجرت جوانان از روستا به شهر، باعث برهم خوردن ساختار جمعيتي در شهرها و روستاها شده و تركيب سني و جنسي جمعيت را از تعادل خارج كرده است، از سويي ديگر سالخورده سازي روستاها باعث شده كه امكان ازدواج دختران در روستا از بين برود.
تفاوت بين نسلي در روستاها باعث ايجاد شكاف بين والدين و جوان شده ، به طوری كه جوان محيط روستا را داراي هنجارها و مراسم سنتي مي بيند و بر ضد آن شورش كرده، دست به مهاجرت مي زند و در اين بين قطع ارتباط با خانواده و از دست دادن حامی خود باعث گرايش جوان به سمت اعتياد، فساد اخلاقي، دزدي، سرقت و زاحمت هاي ناموسي و ... مي شود يا در شهر احساس غريبه بودن و بيگانگي مي كند و به نزواي اجتماعي گرايش مي يابد.مهم تر از همه افرادی که روزگاری را در ایل و روستا با عرف و سنت ها و ارزش ها و هنجارهای سنتی گذرانده اند، هضم شدن در شهر و قوانین دست و پا گیر برایشان مشکل خواهد بود، بنابراین ، دچار از خودبیگانگی شده و ضربات روحی خلل ناپذیری بر آنان وارد می گردد. بی ارتباط نیست که همیشه مردم ما از « خوبی در گذشته » یاد می کنند و از« حال » شکایت دارند.
  پيامدهاي فرهنگي
  نظريه فرهنگی، مهاجرت را به عنوان يك تطبيق اجتماعي در پاسخ به نيازهاي اجتماعي، اقتصادی تحولات فرهنگی جريان تغييرات جمعيتي ناشي و در سطح ملي و محلی پدید می آید ، می داند. نارسايي هاي موجود در نظام آموزشي روستايي از جمله عوامل مؤثر در تشويق آنان به مهاجرت به شهرها است. تحصيلات جوان روستايي نيز خود از جمله عوامل فرهنگي مؤثر در مهاجرت است و افزايش فاصله فرهنگي بين شهر و روستا بر نرخ مهاجرت مي افزايد.با توجه به اينكه اكثريت جمعيت كشورمان را جوانان تشكيل مي دهند و عمده ترين مسئله جوامع داراي جمعيت جوان مسائل فرهنگي است، وقتي جوانان روستايي جهت ادامه تحصيل، گذراندن خدمت سربازي و جستجوي كار و شغل بهتر به شهرها می روند، تعارض فرهنگي در او ايجاد  شده و مشكلات حادتر مي شود.جوانان وقتي در معرض انواع كانا ل هاي ارتباطي و شبكه هاي جهاني به راحتي با سبك هاي زندگي كشورهاي ديگر با خبر مي شوند و خود را مقايسه مي كنند آن ها اگر فرصتي جهت پيشرفت نداشته باشند ، در معرض انواع آسيب ها قرار مي گيرند و اگر عتماد به نفس آن ها كاهش يابد، براي فراموش كردن موقعيت خود به دام اعتياد افتاده يا جذب فرهنگ بيگانه مي شوند.    از پيامدهاي فرهنگي منفي مهاجرت مي توان چنين بيان نمود كه در اثر مهاجرت جوانان ، نقش خانواده در انتقال مباني ارزشي و ديني و ملي به فرزندان كاهش می یابد و جامعه انتقال وظايف تربيتي را برعهده مي گيرد و با توجه به اين كه هويت فردي در مرد و زن جوان هنوز شكل نگرفته است، زمينه ها و بستر تعارضات و نيز نفوذ فرهنگ بيگانه به هويت ديني و ملي جوانان ايجاد شده و در صورت ضعف بنيادهاي مذهبي جواني و عدم شكل گيري هويت فردي تأثيرپذيري جوان، الگوهاي ضد فرهنگ و ديني تقويت شده و اين مرحله آغازين گسترش مشكلات اخلاقي، فساد و بي بندوباري و فحشا در شهرها و جوانان خواهد بود. یکی از عمده گروه های مهاجربه شهرها در کشور عشایر کوچ رو و نیز روستاهای عشایری است. عشاير ايران حافظان و حاملان ارزش ها و ميراث فرهنگي اصيل ايران زمين مي باشند.ايلات و طوائف ايران مجموعه اي گسترده هستند كه در گستره وسيعي از كشور پراكنده شده اندكه مي توانند مجموعه گوناگوني از بقاياي سنن،عادات،آئين ها،مناسك،عادات و ارزش هاي  ملي،ديني،اجتماعي،فرهنگي و رفتارهاي پسنديده را در مناطق عشايري مشاهده كرد.نکته قابل توجه در برخی از مناطق مهاجر پذیر که لازم است به صورت شفاف تر بدان اشاره کرد این است که مهاجرین به دلیل تضاد عرف ، سنن وارزش ها و نیز بی کاری در منطقه جدید و داشتن فرصت بیشتر ، در مراودات با مردم مهاجر پذیر، در همنشینی ها گاه صحبتشان به دل هم نمی نشیند و این امر با توجه به تضادهای موجود ونیز پنداشتن مهاجرین توسط مردم بومی به عنوان افرادی که خود را بر آنان تحمیل کرده اند، موجب درگیری هایی گاه بسیار خونبار شده است.... ادامه دارد
 

درباره مقاله ,
نورباران بازدید : 462 یکشنبه 16 فروردين 1394 زمان : 12:56 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 25
 • آی پی دیروز : 56
 • بازدید امروز : 1,825
 • باردید دیروز : 847
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 15
 • بازدید هفته : 2,863
 • بازدید ماه : 9,619
 • بازدید سال : 86,894
 • بازدید کلی : 768,627