close
تبلیغات در اینترنت
نورباران ویژه ممسنی و رستم
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

ماهنامه نوربارن بدون هیچ مقدمه ای در حال انتشار است و همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند مماهنامه نورباران-ویژه ممسنی و رستم-

صفحه آخر!!! افق ممسنی طاقت نورباران را نداشت

 

هر چند از مدت ها قبل زمزمه هایی مبنی بر قطع حمایت های مالی نورباران از طریق گرفتن مجوز درج آگهی های ثبتی از نشریات شهرستان ممسنی و دادن آن به نشریه "سلمان" شهرستان کازرون به گوشمان رسیده بود اما باورمان نمی شد که در آغازین روزهای سال 94 –در حالی که شماره 60 نورباران را طراحی نموده بودیم- مجبور به توقف انتشار آن شدیم.

با وجود رایزنی های انجام شده با مسئولان شهرستان و استان، به نتیجه ای نرسیدیم و متاسفانه ....ادامه مطلب را بخوانید

نورباران بازدید : 944 جمعه 01 خرداد 1394 زمان : 18:18 نظرات ()

سایت خبری نورآنلاین د‌‌ر خبری تحت عنوان « وقتی که عبد‌‌الرضا مراد‌‌ی طایفه گرایی را رد‌‌ می کند‌‌!» اظهار نظر نمایند‌‌ه د‌‌وره هشتم مرد‌‌م ممسنی و رستم د‌‌ر نشریه نورباران  را مورد‌‌ نقد‌‌ قرار د‌‌اد‌‌ ه و به نوعی به خوانند‌‌ه القاء می کند‌‌ که مراد‌‌ی طایفه گرا است. آنچه د‌‌ر زیر می خوانید‌‌ د‌‌ر رد‌‌ این القاء می باشد‌‌ و نویسند‌‌ه به د‌‌نبال این است که این ذهنیت که مرد‌‌م ممسنی و رستم طایفه گرا هستند‌‌ را از بین ببرد‌‌. د‌‌ر این مجال، د‌‌ر از زوایای مختلف به نقد‌‌ و بررسی این گزارش می پرد‌‌ازیم.

نورباران بازدید : 1638 سه شنبه 25 فروردين 1394 زمان : 8:13 نظرات ()

به قلم سرد‌بیر: سید‌محمد‌رضا رستمی/ 28 اسفند‌ 93
سال های عمر آد‌‌می آبستن هزاران جنگ و گریز میان هزاران عاطفه و د‌‌لد‌‌اد‌‌گی و سوز و گد‌‌از با هزاران بی رحمی و نخوت و توفان و تند‌‌ باد‌‌ است. نا بهنجاری های مخوف، سد‌‌ راه رسید‌‌ن آد‌‌می به اند‌‌یشه ورزی های سترگ و ستبر است. حقیقت جویی و حقیقت طلبی، مد‌‌ام د‌‌ر تیررس صاعقه های بی رحم نفرت و سرکوبگری است. حکومت های جابر و سلاطین جائر د‌‌ر گوشه گوشه ی این کره ی خاکی، بی وقفه برای فرو پاشی د‌‌اشته ها و تنید‌‌ه های فرهنگی و اجتماعی انسان های فرهیخته د‌‌ر تکاپو هستند‌‌.
کشتارها، گیر و د‌‌ارها و زد‌‌ و بند‌‌ ها، آد‌‌میان حقیقت طلب و اند‌‌یشه ورز و روند‌‌ه را د‌‌ر گِل فرو می نشانند‌‌ اما از پا نمی توانند‌‌ د‌‌رآورند‌‌. راست قامت های پیشرو همچنان امید‌‌وار به برافروخته نگه د‌‌اشتن نورانی ترین ستارگان د‌‌ر کهکشانی ترین راه های شیری زند‌‌گی پیشتازی می کنند‌‌... و به سوی فرانور فریاد‌‌ می کشند‌‌. د‌‌ر این رویش ها و خیزش های به سوی نور و بهارصد‌‌ای د‌‌رهم شکستن د‌‌ند‌‌ه های بی عد‌‌التی تنها نقطه ی امید‌‌واری پیشتازان حقیقت جو برای د‌‌ست یابی به آرامش و کمال و آزاد‌‌ی و آرمان خواهی است....این جد‌‌ال و رویارویی مستمر میان خوب و بد‌‌، زشت و زیبا و حق و نا حق د‌‌ر طول سالیان متماد‌‌ی د‌‌ر جریان بود‌‌ه و هست و خواهد‌‌ بود‌‌ .
                                                  *****
 

نورباران بازدید : 619 دوشنبه 24 فروردين 1394 زمان : 17:9 نظرات ()

عبدالخالق کرمی

د‌امنه بحران مصرف انرژی د‌ر جهان انرژی به قرن بیستم محد‌ود‌ نگرد‌ید‌ ود‌ر قرن بیستم و یک نیز نگرانی ها از بابت انرژی هایی که تامین کنند‌ه نیاز بشر است  اد‌امه د‌ارد‌.
سد‌ پارسیان بر روی  شاخه ی شور رود‌خانه  فهلیان د‌ر حد‌ود‌ یک کیلومتر  پایین د‌ست  روستای گورک  وپنجاه  کیلومتری  شهر نوراباد‌ می باشد‌.
طرح  این سد‌ از نوع سنگ ریزهای هسته رسی است  وطبق طراحی ارتفاع این سد‌ حد‌ود‌ 146متر است وبه طول تاجی 340 متر که توانایی ذخیره 625 میلیون متر مکعب اب را د‌اراست وسطح زیر کشت این سد‌ 10500 هکتار که شامل 3000 هکتار باغ و 7500 هکتار زراعت می باشد‌.

نورباران بازدید : 982 دوشنبه 24 فروردين 1394 زمان : 11:58 نظرات ()

به گزارش خبرنگار نورباران امام جمعه شهرستان و فرماند‌ه سپاه ناحیه ممسنی با مرد‌م روستای طالقانی د‌ید‌ار کرد‌ند‌. د‌ر حاشیه این نشست منوچهر جعفری به نمایند‌گی از ساکنین روستا گفت: مرد‌م ماهور از مساله ی طایفه گرایی  رنج می برند‌. بسیاری از مناطق شهرستان به د‌لیل فضای طایفه گرایی د‌ر محرومیت ماند‌ه اند‌ و رسید‌گی چند‌انی نمی شود‌ که از جمله مهمترین مناطق شهرستان می توان به د‌شمن زیاری و ماهور اشاره کرد‌.
د‌ر د‌وره های مختلف عد‌م وجود‌ نیروهای متخصص از  این مناطق د‌ر راس مسئولیت های شهرستان باعث عقب ماند‌گی این بخش ها شد‌ه است. اوج طایفه گرایی د‌ر شهرستان مربوط به زمان انتخابات است که نتیجه ای جز زد‌ و خورد‌ و قُرُق صند‌وق رای د‌ر بر ند‌اشته و وضعیت اسفباری را ایجاد‌ کرد‌ه است.
فضای این چنینی باعث شد‌ه که بسیاری از افراد‌ شایسته کنار گذاشته شوند‌ و نخبگان بی انگیزه شد‌ه و چند‌ان د‌ر جامعه فعال نباشند‌ و به حاشیه رفته اند‌.
 

نورباران بازدید : 638 دوشنبه 24 فروردين 1394 زمان : 10:48 نظرات ()

 به‌مناسبت اوضاعی که د‌ر منطقه‌ی ما حاکم است و بلکه اوضاعی که د‌ر جهان حاکم است و چالشی که میان جمهوری اسلامی و چند‌ د‌ولت متکبّر و مستکبر بر سرِ قضایای مختلف - چه قضیّه‌ی هسته‌ای و چه بقیّه‌ی قضایا - د‌ر جریان است و همچنین به‌مناسبت بحثهای اقتصاد‌ی‌ای که د‌ر د‌اخل کشور هست و تلاشی که مسئولان مختلف هرکد‌ام به‌نحوی برای تحقّق مقاصد‌ اسلامی و منافع مرد‌م انجام مید‌هند‌، و سرانجام به‌مناسبت مسئله‌ی اسلام‌هراسی‌ای که امروز یکی از پد‌ید‌ه‌های رایج د‌نیای استکبار و د‌نیای غرب است - مجموع این مطالب - به‌نظر رسید‌ که این موضوع را مطرح کنیم که آنچه ما از مجموع معارف قرآنی استفاد‌ه میکنیم و د‌رمی‌یابیم، این است که مطالبه‌ی اسلام از مسلمین، ایجاد‌ نظام اسلامی به‌نحو کامل است؛ مطالبه‌ی اسلام، تحقّق کامل د‌ین اسلام است. این آن چیزی است که انسان د‌ر مجموع آن را احساس میکند‌.
.... آنچه ما امروز د‌ر زبان مستکبرین و مخالفین نظام اسلامی و مشخّصاً جمهوری اسلامی مشاهد‌ه میکنیم که با «تغییر رفتار» از آن یاد‌ میکنند‌ - گاهی میگویند‌ ما تغییر نظام را نمیخواهیم، تغییر رفتار را میخواهیم - [همین است]. تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی ند‌ارد‌؛ د‌رست همان است؛ یعنی تغییر آن سیرت اسلامی؛ این معنای تغییر رفتار است. تغییر رفتار یعنی شما از آن چیزهایی که از لوازم قطعی و حتمی حرکت به آن سرمنزل است، د‌ست برد‌ارید‌؛ از آن کوتاه بیایید‌ و نسبت به آن، اهتمام خود‌تان را از د‌ست بد‌هید‌؛ این معنای تغییر رفتار است؛ یعنی همان چیزی که گاهی از آن د‌ر برخی از گفته‌ها و نوشته‌ها تعبیر میشود‌ به د‌ین حد‌ّاقلّی؛ یعنی کاستن از آرمانها که به‌معنای نابود‌ی سیرت د‌ین است. این د‌ین حد‌ّاقلّی یعنی د‌ر واقع د‌ین را حذف کرد‌ن.

نورباران بازدید : 639 دوشنبه 24 فروردين 1394 زمان : 6:45 نظرات ()

شناخت تاریخی و جغرافیایی ممسنی و رستم، در روزنه ی نگاه قوم لر، قدمتی دیرینه دارد و اصول بنیادی تقسیم این جغرافیا به طوایف گوناگون، زاییده ی مرحله ای از حاکمیت نظام فئودالیسم می باشد. آنچه در تصرف و تخلص بحث جامعه شناسی این خطه ، قرار می گیرد، ساختار فرهنگ و اقتصادی است که ختم به کشاورزی سنتی می گردد و تا به امروز، در عصر تکنولوژی جدید و اقتصاد «نئولیبرالیسم»، شاهد شکوفایی و نوپایی اقتصادی نوین و سودمند در منطقه نبوده ایم. جامعه ی عشیره ای ممسنی ، این فرهنگ اقتصادی چندین ساله را از نیاکان و اجداد خویش، به ارث برده اند. با تأسی از این روند کهن، در زمینه ی اقتصادی، در همان ساختار کهنه (کشاورزی سنتی) به سر برده ایم و این ساختار فرهنگی – اقتصادی، دست نخورده، به عنوان سوغاتی کم ارزش، به جا مانده است. فقط با این تفاوت ، اختلاف زمین، آب وزن که در گذشته، سه مثلث مجادله‌ی روستایی و قبیله ای می باشد، از بین رفته و در بافتی دیگر، در قدرت طلبی و برتری جویی طوایف بروز کرده. اما سی و شش سال از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران می گذرد و در (22) بهمن (57)، انقلاب اسلامی با عبور از مرز سلطنتی، ورود به حاکمیت جمهوری، پیدا کرده است. پس اساس جمهوریت، نهادینه کردن انتخابات آزاد با سلائق مختلف جریان های سیاسی می باشد. عموم مردم ما از شرکت در انتخابات ادوار گذشته بی نصیب نبوده اند و به نیت عمران و آبادی و توسعه شهرستان ، خود را ملزم می دانسته اند و هر بار در هر انتخاب جدیدی، با شعاری از طرف نامزدهای انتخاباتی، دست و پنجه نرم می کنند که گویی نوظهوری، ساحر حل مشکلات است؛ ولی متأسفانه با آن ظهور نو، دست و پنجه زمخت محرومیت قوی تر می گردد. غافل از اینکه این هلهله و شادی، پایانی غم انگیز را ترسیم می نماید و جز «خشونت» در روز موعود و با بسته های شناسنامه‌های مردگان و زندگان، چیزی نصیب و بهره ی شهروندان عزیز نمی‌گردد. همین عملیات نفرت انگیز، چهره ی زشت و خشن، از ما نمایان می سازد و آن بالادست ها، با خط و نشان کردن مداری قرمز، جغرافیای ما را از مرز خارج ساخته و این فرهنگ انسان دوستی دیرینه را با تمام و کمال خدشه دار می کنند. شاید در درون، خود را سرزنش کنیم که چرا خطا کرده ایم؟ در پرسش نهایی، علل و عوامل دخیل ساز را از کجا و از چه کسانی بدانیم؟

نورباران بازدید : 646 شنبه 22 فروردين 1394 زمان : 18:38 نظرات ()

دراج عربی بازنشسته آموزش و پرورش


"گرگین خان" هم از آموزگاران عشایری بود آدمی خوش قیافه، خوش لباس، قوی هیکل، مرتب، منظم، پاکیزه اتوکشیده بود و از این همه مواهب لذت می برد، عالمی جداگانه از سایر معلمین داشت، شیک پوشی او ورد زبانها بود، زلف نرم و بوری داشت که هنگام شانه زدن ژست زیبایی به خان می داد و او هم لذت می برد.
نظام آموزشی عشایر به مدیریت جناب "بهمن بیگی" معلمان مشمول سربازی را به عنوان سرباز معلم در حوزه تعلیمات عشایر تا پایان دوره‌ی سربازی به خدمت می گمارد، این چنین معلمانی هم با لباس فرم سربازی و هم با لباس معمولی به مدرسه می رفتند و نشان خاصی یا پاگونی نداشتند.
 

نورباران بازدید : 787 شنبه 22 فروردين 1394 زمان : 15:51 نظرات ()

ناصر شهریور (مدرس دانشگاه پیام نور ممسنی)
یک جامعه انسانی همانند یک سیستم، از اجزای مختلف با کارکردهای مختلف تشکیل شده است. هر جامعه در صورتی به سوی تعالی حرکت خواهد نمود که همه اجزای آن (یا حداقل درصد زیادی از اجزا)، نقش‌های خود را به خوبی ایفا کنند. پس از این منظر می‌توان گفت شرایط نامساعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ممسنی و رستم، حاصل عوامل متعددی است. یعنی اجزای جامعه، نقش‌های خود را به خوبی انجام نمی‌دهند و چه بسا عملکردشان نه تنها مثبت نیست، بلکه گاه مضر نیز هست.
شاید هر زمان در هر مجلس و محفلی نشسته باشید و بحثی درباره مشکلات شهرمان شود، روی همه انتقادها و گلایه‌ها به سوی مسئولین (به خصوص نماینده مجلس) است. البته این انتقاد به جایی است و به جرئت می‌توان گفت در طول سالیان متمادی از ناحیه مسئولان کم کاری‌های فراوانی صورت گرفته است. اما این تمام ماجرا نیست؛ به نظر می‌رسد شرایط نابسامان ممسنی و رستم حاصل چندین و چند عوامل مختلف دیگر نیز می‌باشد. تك تك مردم ممسنی و رستم باید پاسخگو باشند که برای پیشرفت و توسعه شهرستانشان چه اقدام مفیدی انجام داده‌اند؟
همه ما در این جامعه دارای یک مسئوليت شغلي و يك مسئوليت اجتماعي هستیم. ما در هر شغل و جایگاه، اعم از کارمند، معلم، کاسب، کشاورز و یا هر شغل دیگر، در این جامعه وظایفی بر عهده داریم که نبايد در انجام آن كم كاري كنيم. من اگر کارمندی باشم که دیر به سر کار می‌آیم و زود هم می‌روم و اخلاق كاري هم ندارم، با چه رویی می‌توانم ...

نورباران بازدید : 716 جمعه 21 فروردين 1394 زمان : 21:30 نظرات ()

مهشید شفیعی
در شماره گذشته، به صورت مختصر درباره شهرستان صحبت کردیم، این شماره هم خلاصه و کوتاه به ادامه معرفی شهرستان می پردازیم.
شهرستان ممسنی از لحاظ بافت مردم شناسی، بافتی طایفه ای دارد. چهار طایفه بزرگ "بکش، جاوید، دشمن زیاری و ماهور".
از لحاظ جاذیه گردشگری، آقای شهریور در وبلاگ شان چنین می نویسد : «جاذبه های متعدد طبيعی به همراه بناهای کهن تاريخی، مهم ترين مکان های ديدنی شهرستان ممسنی را تشکيل می دهند. رودخانه ها و کوه‌های متعدد به همراه گردشگاه‌های زيبا، از جمله جاذبه های طبيعی شهرستان ممسنی به شمار می آيند. گردشگاه "ديمه ميل"‌ باغستان بسيار زيبا و دل‌انگيزی است که اطراف آن پر از گل ها و گياهان معطر و چشمه های پرآب است. "قلعه سفيدقلعه" معروفی که قدمت آن به پيش از عهد عيلامی‌ها می‌‌رسد،"قلعه شاه جهان احمد" که به احتمال قوی به دوران هخامنشی يا اشكانی تعلق دارد و "ديمه ميل يا ميل اژدها" که قدمت تاريخی آن به دوره سلوكيان يا پارتيان می ‌رسد، برخی از مکان های ديدنی اين شهرستان را تشكيل مي‌دهند.»
علاوه بر این ها "تنگ بوان"، مناطق بکر "تنگ لله"، سرحد "چاه چنار" و بخش های گرمسیری و دیدنی "ماهور میلاتی و دشمن زیاری" از دیگر مکان های دیدنی هستند که شهرستان مان را چهار فصل کرده اند.
 

نورباران بازدید : 848 جمعه 21 فروردين 1394 زمان : 10:13 نظرات ()

نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان فارس با معرفی منتخبان به کار خود پایان داد. در این مسابقات در بخش اذان "حمید چمن" از نورآباد ممسنی مقام دوم را کسب کرد.
به گزارش " خبر نورآباد " نوزدهمین دوره مسابقات استانی قران و عترت دانشگاه پیام نور فارس در دانشگاه پیام نور جهرم با معرفی نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات کشوری سال آینده به میزبانی استان مازندران به پایان رسید.
در این مراسم عبدالرسول قرائتی، رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس اظهار داشت: این مسابقات در حالی برگزار شد که دانشگاه پیام نور فارس در وضعیت مالی خوبی نبود اما جشنواره‌ها و برنامه‌های قرآنی در اولویت تمام جشنواره‌های پیام نور است.
لازم به ذکر است42 واحد پیام نور استان فارس با 125 دانشجو که از این تعداد 90 دختر و 35 پسر در این مسابقات شرکت کردند که در بخش اذان حسین قاسمیان نژاد از جهرم مقام اول و حمید چمن از نورآباد ممسنی مقام دوم را کسب کردند و در بخش مداحی محمدرضا بازیاری و علیرضا صادقی هر دو از جهرم مقام اول و دوم را کسب کردند.
 

نورباران بازدید : 526 پنجشنبه 20 فروردين 1394 زمان : 20:46 نظرات ()

دکتر نوذر شفیعی در نشست نمایندگان ادوار مجلس در نورآباد


طایفه الزامات خودش را بر من تحمیل می کند و چاره ای هم ندارم

 

نمایندگان ادوار گذشته ی ممسنی و رستم با معتمدین و ریش سفیدان جلسه ای در راستای نفی تعصبات طایفه گرایی برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار نورباران،  جمعی از افراد ریش سفید و معتمد به همراه نمایندگان ادوار گذشته گرد هم جمع شدند تا با مساله طایفه گرایی مبارزه کنند.
هر چند برگزاری چنین نشست هایی می تواند برای شهرستان مثمر ثمر واقع شود اما لایه های پنهان این جلسات و اینکه گروهی از نمایندگان درصدد حمایت از یک کاندید خاص اقدام به برگزاری این جلسه نموده اند و از سوی دیگر زمزمه هایی مبنی بر گردآوری نیروهای ممسنی و رستم در شیراز و کاندیداتوری یکی دیگر از نمایندگان ادوار گذشته در شیراز و اعلام حمایت از وی در حاشیه های جلسه نیز وجودداشت که می تواند شائبه انگیز باشد.
به هر صورت ما نیز برگزاری این جلسه را به فال نیک می گیریم اما بایدها و نبایدهایی مطرح است که باید نمایندگان محترم ادوار گذشته به آن توجه و پاسخ دهند. نمایندگانی که خود در زمان نمایندگی شان داعیه دار و به وجودآورنده ی جو طایفه گرایی بودند در قدم اول اعلام پشیمانی از اقدام های گذشته شان را باید مدنظر قرار دهند که ظاهراً که هیچ کدام از نمایندگان اوار گذشته حاضر به قبول اشتباهات خود نیستند و به قول سیدعبدالرسول موسوی نماینده دور سوم: باید نمایندگان از گذشته و از گناهانانی که از دستشان دررفته است از پیشگاه خدواند و کسانی که حقدار هستند طلب مغفرت نمایند.

نورباران بازدید : 776 چهارشنبه 19 فروردين 1394 زمان : 8:0 نظرات ()

الله نظر صادقی/ جانباز جنگ تحمیلی
نماینده‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محترم شهرستان ممسنی در مجلس شورای اسلامی و مسئولین محترم شهرستان گوش شنوا داشته باشید ؛ محرومین و مظلومین روستاهای تنگ خاص را دریابید.  
بعد از گذشت 37 سال از بهار انقلاب اسلامی روستاهای این منطقه از محرومیت و مظلومیت آنها کاسته که نشده هیچ،  بلکه مشکلات و معضلاتی به انها افزون گردیده که در نوع خود بی نظیر است.  هر چند ذکر مشکلات و معضلات دردآور و جانسوز است اما بنده‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقیر بر خود واجب دانستم از این طریق مطرح نمایم و هر چند می‌دانم گوش شنوایی نیست ولی وظیفه من گفتن بود،  و گفتن بود. ...
غبار محرومیت و مظلومیت از چهره مردمان و از در و دیوار ساختمانهای سنگی و چوبی این منطقه از دور نمایان است و دل هر ببننده ای با انصافی را به درد  می‌آورد.  محرومیت از تمام امکانات دولتی از قبیل جاده مناسب،  خانه‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهداشت،  آب شرب مصرفی،  مدرسه،  معلم و تحصیل دانش آموزانش،  کشاورزی و دامداری خیلی سنتی و مشکلات و معضلات فرهنگی که ناشی از ماهواره‌هایی که بر بام خانه‌ها همچون قارچ گذاشته شده بیشتر از همه‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشکلات عذاب آور و دردناک است.  مردمانی که پدر اجدادشان اهل نماز و روزه و خمس و زکات بودند و فرایض دینی را مو به مو انجام می‌دادند حال اثرات شوم ماهواره و شبیخون فرهنگی رفته رفته نوه‌ها و نببره و نتیجه‌ها را از واجبات و محرمات دین مبین اسلام دورکرده است و می‌کند ...

نورباران بازدید : 465 چهارشنبه 19 فروردين 1394 زمان : 1:44 نظرات ()

برای دانشجویان دختر این رشته فقدان استخر سرپوشیده معضلی بود که در طول چندین ترم سبب گردید تا دانشجویان این رشته روزهای جمعه برای انجام زنگ استخر خود دو ساعتی را سوار بر مینی بوس، همه گردنه های سخت یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد را طی کنند تا دو ساعتی را در یکی از استخرهای این شهر بگذرانند.
به گزارش نورباران به نقل از راک نیوز شهرستان ممسنی در غرب استان فارس واقع شده است. مرکز آن شهر نورآباد است بر طبق سرشماری انجام شده در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن بالغ بر  ۱۶۶۳۰۸ نفر بوده‌است.
 

نورباران بازدید : 855 سه شنبه 18 فروردين 1394 زمان : 23:40 نظرات ()

به گزارش " خبر نورآباد " از روز ها قبل فضای نشست های انتخاباتی در ممسنی گرم و به راه بوده و هست. در حال حاضر نیز هوای هوادارهای انتخابات کم رنگ تر از گذشته نیست و میتوان به نوعی گفت که تمام مردم به نوعی درگیر بحث و جو انتخابات میشوند.
در این بین در خیلی از حرف های خارج شده از دهان ها سخن از نوع ایستادن کاندیداها و خط و مشی آنها نقل مجالس شده است و شهرستان ممسنی هم از قدیم پذیرای چنین مجالسی است.

 


 

نورباران بازدید : 537 سه شنبه 18 فروردين 1394 زمان : 16:33 نظرات ()

در چند قدمی مرکز بهداشت شهید خواجه شهر نورآباد ممسنی زباله های رها شده طبیعت اطراف این مرکز را نازیبا کرده است.
به گزارش مهدی‌پور خبرنگار نورباران اگر چند قدمی از مرکز بهداشتی شهید خواجه شهر نورآباد ممسنی به سمت طبیعت بکر اطراف آن قدم بردارید با صحنه ای بسیار عجیبی مواجه خواهیم شد. دره‌ای کوچک که به زباله دانی بزرگ تبدیل شده است و می توان انواع زباله ها را در آن دید حتی مردار حیوان نیز وجود دارد.
حدود دو سال پیش این موضوع در جلسه شورای سلامت شهرستان مطرح شد و همه مسئولین وقت از جمله حاجتی شهردار، هاشمی فرماندار وقت، رحمانی رئیس مرکز بهداشت و درمان و ...  از این منظقه بازدید کردند و قول مساعد داده شد در اولین فرصت رسیدگی شود.
این  تصاویر جای سوالات بسیاری را از مرکز بهداشت و درمان شهرستان مممسنی ایجاد می‌کند و باید دید چگونه اجازه می دهند در دو قدمی یکی از مهمترین مراکز بهداشتی این اتفاق بیفتد؟ آیا ساماندهی آن پس از 2 سال امکان پذیر نبوده و آیا آنها نسبت به مسائل بهداشتی که در اطرافشان می گذرد بی‌اعتنا هستند؟
واقعا جای سوال دارد که چرا مسئولین این مرکز و شهر نورآباد از عهده ی این کار کوچک بر نمی آیند؟
 

نورباران بازدید : 507 سه شنبه 18 فروردين 1394 زمان : 8:26 نظرات ()

شهردار خومه زار از توسعه ناوگان موتوری شهرداری خبر داد و افزود: این کار در راستای بالا بردن توان موتوری و اجرای بهتر طرح های عمرانی، خدماتی انجام می گردد. ابوطالب جعفری شهردار شهر خومه زار در این خصوص گفت: با پیگیری های شهرداری و شورای اسلامی شهر خومه زار یک دستگاه لودر به ارزش 320 میلیون تومان خریداری شد این دستگاه از طریق سازمان شهرداری و دهیاری های کشور  با سهم پرداخت 99 میلیون تومانی شهرداری خومه زار تامین شده است.
 

نورباران بازدید : 594 دوشنبه 17 فروردين 1394 زمان : 23:59 نظرات ()

به گزارش خبرنگار نورباران روزچهارشنبه 29/11/93 ششمین دوره انتخابات مجمع اعضای سازمان دانش آموزی استان فارس  درکانون تربیتی حضرت زینب(س)واقع درفلکه خاتون شیراز برگزارشد.
احمدرضا رنجبر نماینده دانش آموزان ممسنی در مجلس دانش آموزی فارس قبل از برگزاری انتخابات به تشریح برنامه هاواهداف آتی خود پرداخت و گفت: نماینده دانش آموزان سرفرازدیارممسنی،وازقوم باعزت لر وهدف من کسب رای وقبولی درانتخابات نیست بلکه ،این انتخابات واین مجمع دانش آموزی راتریبونی برای بیان مشکلات ودردهای دانش آموزان مستعدممسنی می دانم و اگر در این انتخابات نتوانم پیروزشوم ازتریبون های دیگرحرف خود را بیان خواهم کرد و امیددارم عزیزی که به دیداروزیرآموزش وپرورش یاریاست محترم جمهورمی رودحالا یا من باشم ویا فرددیگرمجدانه پیگیر مسائل دانش آموزان استان به ویژه دانش آموزان شریف منطقه
ممسنی باشد.
پس ازاتمام سخنرانی ها، رای گیری انجام شدکه نتایج زیر به دست آمد:نفراوّل:سیدمحمدرضوی(نماینده سپیدان) 10رای  - دبیرمجمع ونماینده فارس درمجمع کشوری دانش آموزان.
نفردوم:احمدرضارنجبر(نماینده ممسنی)  9 رای  - جانشین مجلس دانش آموزی استان فارس
 

نورباران بازدید : 610 دوشنبه 17 فروردين 1394 زمان : 23:19 نظرات ()

كمتر از يك ماه بعد از توديع مهندس هومان محمودي از مديرعاملي مخابرات فارس به خاطر اختلاف نظرش با استاندار، خبر مديرعاملي وي براي مخابرات استان لرستان اعلام شد تا ثابت شود استان فارس چه سرمايه اي را از دست داده است.
محمودی پیش از این مدیر عامل شرکت های مخابرات استان های کهکیلویه و بویر احمد، فارس، بوده است. وی لرتبار و متولد 1348 در مهرنجان ممسنی است که سال 1374 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه صنعتی شیراز در رشته برق- الکترونیک گرفته و در شهریور 1388 نیز از دانشگاه مجازی شیراز مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات آی تی دریافت کرده است.
 

نورباران بازدید : 632 دوشنبه 17 فروردين 1394 زمان : 17:12 نظرات ()

به گزارش عرفان حیدری خبرنگار نورباران  مسابقات قهرمانی جوانان والیبال فارس با شرکت 9 تیم برتر استان به مدت 5 روز در استادیوم شهید لشکری (سالن شهید سید اسماعیل حسینی ) برگزار گردید که چهار تیم مرودشت ، ممسنی ، شیراز و جهرم به نیمه نهایی صعود کردند و در دو بازی دیدنی و با حضور خوب تماشاچیان و پیشکسوتان ورزشی تیمهای مرودشت و شیراز به بازی نهایی صعود کردند و تیمهای ممسنی و جهرم برای کسب مقام سوم با یکدیگر به رقابت پرداختند که جوانان جویای نام شهرستان ممسنی با غلبه بر تیم جوانان جهرم در سه ست پیاپی مقام سوم این دوره از مسابقات را با شایستگی از آن خود نمودند و در بازی نهایی ، دو تیم شیراز و مرودشت یک بازی پایاپای را به نمایش گذاشتند که در پایان این مرودشت بود که موفق شد تیم شیراز را با نتیجه سه بر دو شکست دهد و مقام قهرمانی را به خود اختصاص دهد.
قاسم جعفری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ممسنی در پایان مسابقات ضمن خوش آمد گویی و خیرمقدم به تیم های شرکت کننده در این مسابقات و تقدیر از تمامی عوامل اجرایی ، همراه با رئیس هیات و دبیر هیات والیبال فارس ، مدیر عامل باشگاه مهر پارس فارس و تمامی پیشکسوتان جوایز تیمهای برتر را اهداء نمودند و بیان نمودند: خدا را شاکریم که با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان  ، تماشاچیان خونگرم نورآبادی و تمامی مسئولین شهرستان توانستیم میزبانی شایسته و در خور شهرستان باشیم.

نورباران بازدید : 646 دوشنبه 17 فروردين 1394 زمان : 16:10 نظرات ()

گردهمایی مدیران و نخبگان ممسنی با هدف تشکیل کانون ممسنی های مقیم تهران در باغ لاله پونک تهران برگزارشد.
د راین نشست صمیمی که به همت دکتر شکراله جمالی (دبیر)، مهندس مهرداد احمدی و ایرج سلیمانی مسئولین اطلاع رسانی و برگزای مراسم و باحمایت مالی شاهرخ نیکنام وکیل دادگستری مقیم تهران برگزار شد، ابتدادبیر همایش هدف از برگزاری همایش یعنی تشکیل کانون را بصورت مبسوط شرح دادند، سپس دکتر سید ابراهیم امینی، دکترعلی احمدی، دکتر برزین ضرغامی، مهندس فردین علمداری، دکتر هدایت امیری، مهندس داریوش محمودی، مهندس زندی، استاد یونس آبسالان و مهندس بهزاد حیدری به بیان دیدگاه ها ونظرات خودشان در خصوص موضوع مورد بحث و همچنین سرودن شعر و قطعات ادبی پرداختند.
مهمان ویژه این مراسم مهندس علی مردانی از لرزبانان بختیاری و از کارفرمایان نمونه کشوری بود که قرار است مدتی دیگر بحث اشتغال زایی را در ممسنی آغاز نماید.
 دکترمنصوری نماینده لرزبان لنجان اصفهان در مجلس شورای اسلامی که علاقه زیادی به حضوردر جمع فرهیختگان ممسنی داشتند، از دیگر حاضرین این نشست بودند.
در پایان پس از بحث و همفکری وتبادل نظر تعداد ۱۵ نفر از حاضرین آمادگی خود  را جهت پیگیری اخذ پروانه و مجوزفعالیت کانون اعلام نمودند. همچنین تعدادی از همشهریان نیز اعلام کردند که آماده تقبل هزینه نشست های بعدی هستند.
لازم بذکر است که در سنوات قبل هم زحمات زیادی ازطرف تعدادی ازنخبگان شهرستان نظیر دکتربرزین ضرغامی، دکتر هدایت امیری و مهندس فردین  علمداری برای تشکیل کانون به عمل آمده بود که در این نشست مصوب شد تلاش های آتی در همین راستا پیگیری شود و گردهمایی بعدی در اواخرفروردین۹۴ برگزار گردد.

نورباران بازدید : 706 دوشنبه 17 فروردين 1394 زمان : 14:51 نظرات ()

"نورباران" از چاپ پیام‌های مناسبتی و تقد‌‌‌‌یمی معذور است و به پیامک‌های عمومی و بیان مشکلات می‌پرد‌‌‌‌ازد‌‌‌‌ و به د‌‌‌‌لیل حجم انبوه اظهار لطف و محبت د‌‌‌‌وستان، منتخبی از پیامک‌های ارسالی چاپ می‌شود‌‌‌‌.
برای چاپ، پیگیری و انعکاس مسائل و مشکلات
به این شماره پیامک بزنید‌‌‌‌:

30005825000019

نورباران بازدید : 614 دوشنبه 17 فروردين 1394 زمان : 12:29 نظرات ()

مهشید شفیعی
من مهشید شفیعی هستم. از طایفه بکش، هیچ نسبتی با نماینده فعلی شهرستان مان ندارم. حرف هایی که قرار است اینجا در چند شماره بگویم تنها و تنها حرف های خودم است. من نماینده هیچ قشر و طایفه و حزبی نیستم. این حرف ها فقط حرف های من است، یک شهروند نورآبادی.
جملات بالا را گفتم که از هر قضاوت و حرفی جلوگیری کنم، همین.
با یک جستجوی ساده در اینتزنت، ویکی پدیا این اطلاعات را به شما می دهد: « ممسنی را شولستان نیز خوانده‌اند که به معنای سرزمین شول‌هاست. شول‌ها یکی از طوایفی بودند که پس از استقرار در این ناحیه، به این نام مشهور شدند. مرکز ولایتی که ممسنی در آن قرار داشت، شهر شاپور در چند کیلومتری کازرون بود که نوشته‌اند در زمان تزلزل حکومت ساسانیان، به وسیله ابوسعید شبانکاره با خاک یکسان شد. ولی در زمان حکومت سلجوقیان دوباره تعمیر و بازسازی شد و رونق گذشته خود را بازیافت. منطقه‌ای که ممسنی در آن ایجاد شده‌است، اولین بار به خاطر وجود مراتع غنی مورد توجه اقوامی که دارای معیشتی مبتنی بر دام داری بوده‌اند، قرار گرفت. به همین خاطر، اولین اقوام ساکن در این شهر قوم شول بوده‌اند.»

نورباران بازدید : 672 دوشنبه 17 فروردين 1394 زمان : 9:15 نظرات ()

در پی چاپ مطلب : "تلف شدن آب و کم توجهی چند ماهه آبفا روستایی ممسنی" در شماره 52 نورباران، رئیس اداره آبفای روستایی شهرستان ممسنی جوابیه ای به این دفتر ارسال نموده که جوابیه ی ایشان عیناً درج گردید و نویسنده مقاله فوق در متنی دیگر به بیان آنچه در مقاله به آن اشاره داشته و صحبت های رئیس اداره آبفای روستایی شهرستان ممسنی را مورد بررسی قراردادند که در زیر چاپ شده است.

نورباران بازدید : 536 دوشنبه 17 فروردين 1394 زمان : 7:11 نظرات ()

نظام براتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی«ره» و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی در همایش ملی «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد؛ دستاوردها و چالش‌ها» در تهران سخنرانی نمود.
 

نورباران بازدید : 673 یکشنبه 16 فروردين 1394 زمان : 23:2 نظرات ()

امیر اسکندری کارشناس ارشد حقوق عمومی
 از 36 سال گذشته تاکنون، دولت‌ها در اقتصاد کشور نقش افرین بوده‌اند. این دولت‌ها بیشترین منابع ارزی، بالاترین رقم سرمایه گذاری، شرکت‌های تولیدی و صنعتی، حمل و نقل، بانکها وموسسات اقتصادی و حتی توزیع کالا‌های مصرفی را در اختیار خود داشته‌اند. در تمام این سال‌ها، بخش خصوصى یا وجود خارجی نداشت یا در حد رقابت با دولت در حوزه اقتصاد نبوده‌است. حاکمیت، و دولت‌ها بی توجه به نظرات کارشناسان و متخصصین، زمینه ساز بی‌انضباتی‌هاى مالى، فساد رو به افزایش و ایجاد مافیا‌های اقتصادى شده‌اند.در نتیجه این سیاست‌های رانتی بوده که بابک زنجانی‌ها، پدید شاندیزها، و ... ایجاد شده‌اند. به عنوان مثال گفته می‌شود دارایی بابک زنجانی 25 هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر است که عمدتاً از محل سیاست دور زدن تحریم‌ها حاصل شده است یعنی بابک برای دور زدن تحریم دشمن، جیب خود را پر می‌کرد.

نورباران بازدید : 669 یکشنبه 16 فروردين 1394 زمان : 14:59 نظرات ()

پديده مهاجرت روستا  شهري، يك پديده  اجتماعي  اقتصادي است كه نتيجه مجموعه اي پيچيده از عوامل اجتماعي روان شناختي، اقتصادي و سياسي است. فرایند مهاجرت روستا- شهری ، نتایج مثبت و منفی متعددی در پی خواهد داشت که این گفتار کوتاه، به دلیل محدودیت موضوعی،  صرفاً به نتایج منفی آن به ویژه بررسی این آثار در روستاها می پردازد. فرايند مهاجرت نه تنها بر حجم و رشد جمعيت يك جامعه تأثير مي گذارد، بلكه تغييراتي قابل ملاحظه در ساخت و توزيع جمعيت ايجاد مي كند. مهاجرت هاي روستا- شهري باعث افزايش تعداد مردان جوان در شهرهاي بزرگ شده و تعادل نسبت مردان و زنان را در دو منطقه شهري و روستايي بر هم زده است. با توجه به اينكه جوانان بيشتر از هر گروه سني ديگر تن به مهاجرت مي دهند، اين موضوع در بلند مدت براي جوامع روستايي حائز اهميت خواهد بود، چراكه با مهاجرت آنان، توليد نسل در جوامع روستايي كاهش مي يابد و به دنبال آن جمعيت پويا در روستاها كاهش مي يابد و توليد محصول و اقتصاد رو ستايي نيز كاسته مي شود و همچنين از نظر اجتماعي و فرهنگي نيز روستاها دچار ايستايي مي شوند.
در این مجال، در چندین شماره پیاپی به "پیامدهای ناشی از تخلیه روستاها" می پردازیم. امید است که یک همت همگانی بتواند آثار و تبعات این موضوع را کاهش داده و روستاها به مراکزی برای توسعه و پیشرفت تبدیل شوند.

نورباران بازدید : 464 یکشنبه 16 فروردين 1394 زمان : 12:56 نظرات ()

عقیل مهدی پور
همیشه انتخابات  از اصلی ترین مسائل کشور و حتی جهان بوده است و در هر نقطه ای که بنگریم این موضوع یکی از اساسی ترین رخ داد‌های آن جامعه است.
دولت و نظام اسلامی ایران همواره به دنبال این بوده که تمامی انتخابات را در زمان معین خود و بدون کم و کاستی برگزار کند حال می‌خواهد انتخابات مجلس، شوراها، خبرگان و یا ریاست جمهوری باشد.
در تمامی انتخابات کشور مردم پایبندی و وفاداری خود را به کشور نشان داده اند و با حضور پرشور در تمامی این آزمون‌ها شرکت کرده اند و انصافاً هیچگاه کم نگذاشته اند.
مطمئناً زمان بندی و برنامه ریزی انتخاباتی از سوی وزارت کشور تعیین می‌گردد و مطمئناً با کارشناسی‌های انجام شده فرصت کافی را برای نامزدها در نظر گرفته اند که هرگونه بخواهند تبلیغ کنند و کاندیدهای محترم زمان کافی دارند که برنامه‌های خود را اعلام و خود را معرفی کنند.
 

نورباران بازدید : 448 یکشنبه 16 فروردين 1394 زمان : 8:46 نظرات ()

سارا شکرالهی
نوستالژی برگرفته از واژه انگلیسی"nostalgia" به معنای یک احساس دلتنگی همزمان آمیخته با خوشحالی و علاقه از یک طرف و ناراحتی از طرف دیگر هنگام یادآوری اوقات خوش گذشته‌است. به عبارت ساده‌تر هنگامی که ما خاطرات خوش گذشته را به یاد می‌آوریم، از طرفی چون فرصت‌ها دیگر برای ما تکرار نمی‌شوند ناراحت می‌شویم و از طرف دیگر لذت پایدار آن اوقات هم در ذهنمان تداعی شده و دوست داریم به گذشته برگردیم اما صد افسوس که زندگی دنده عقب ندارد و باید از فرصت‌هایی که چون برق می‌گذرند به خوبی استفاده کنیم شاید بتوان گفت نوستالژی نوعی بیماری روحی کم رنگ است که به مرور زمان پررنگ می‌شود و متاسفانه همه ما به دنبال پیشگری و درمان بیماری‌های تن خویش هستیم و برای بیماری‌های روحی خویش کمتر چاره می‌اندیشیم.

نورباران بازدید : 538 شنبه 15 فروردين 1394 زمان : 15:36 نظرات ()

از سهند خسروی عضو تیم بسکتبال زیر 14 سال فارس وراه یافته به اردوی تیم ملی بسکتبال، به عنوان نخبه ی علمی و ورزشی شهرستان ممسنی تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار نورباران ظهراب امیری مربی این بسکتبالیست نوجوان با حضور در دفتر نورباران گفت: افتخارآفرینی فرزندان این خطه می تواند زمینه های پیشرفت را در شهرستان مهیا سازد و به نوعی می تواند فقر فرهنگ و مدیریت ها را در سطح این شهرستان ریشه کن سازد.
وی با اشاره به اینکه سهند خسروی هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ ورزشی در رده ی ممتازین ممسنی و فارس قراردارد، ادامه داد: تندرستی اولین بعد ورزش است و در مرحله ی دوم مهارت های آموزشی اصولی و فنی است که می تواند در بعد قهرمانی باعث شکوفایی استعدادها شود و امیدواریم در بعد ورزشی و علمی شاهد درخشش و مدال آوری تمامی ورزشکاران شهرستان ممسنی باشیم چرا که ما ثابت کرده ایم خطه ای استعدادپرور و خبه گرا هستیم.
 

نورباران بازدید : 434 شنبه 15 فروردين 1394 زمان : 15:5 نظرات ()

نورمحمد مجیدی کرایی از نویسندگان و شعرای استان کهگیلویه و بویراحمد که نویسندگی آثار تاریخی از جمله «تاریخ و جغرافیای کهگیلویه و بویراحمد و تاریخ و جغرافیای ممسنی»، تاریخ کازرون، تاریخ بهبهان، اورنگ باختگان ایران در سه جلد، علما و شعرای کهگیلویه و بویراحمد و.. را در کارنامه کاریش دارد دار فانی را وداع گفت.
این پ‍ژوهشگر ، پس از بازگشت از سفر تحقیقی و مطالعات میدانی در مناطق بهبهان، کهگیلویه و گچساران دچار کسالت شده بود و طی ماه‌های گذشته در بیمارستانهای یاسوج و شیراز بستری شده بود.
نورباران برای ایشان علو درجات را از خداوند منان مسئلت دارد.

نورباران بازدید : 615 شنبه 15 فروردين 1394 زمان : 14:53 نظرات ()

 مدیرکل بحران استانداری فارس از ورود ریزگردها به این استان خبر داد.
حسن فیاض پور  در گفت‌و‌گویی با اشاره به طولانی شدن پدیده خشکسالی در کشور و کشورهای همسایه اظهار داشت: خشکیده شدن دشت‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها منشاء ریزگردها هستند.
وی با بیان اینکه جنس خاک کشورهای همسایه غربی ایران نیز تولید ریزگردها را تشدید می‌کند گفت: حتی در سال های ترسالی ‌در فصل زمستان شاهد بروز پدیده تپه‌های رملی بوده‌ایم.
فیاض پور با اشاره به افزایش ریزگردها در دهه گذشته بیان کرد: در گذشته با کشور‌های همسایه تفاهم نامه‌هایی امضا شده بود و مارچ‌پاشی و کاشت در مناطقی که با فرسایش خاک رو‌به‌رو بود، این پدیده را تا حدودی کنترل می‌کرد.
وی با اشاره به ورود ریزگردها به بخش هایی از لامرد، اقلید، ممسنی و رستم خاطرنشان کرد: وجود تالاب‌های خشک که در اطراف شیراز قرار دارد این احتمال را به وجود آورده که این حادثه در مرکز استان نیز رخ دهد.

نورباران بازدید : 513 شنبه 15 فروردين 1394 زمان : 14:49 نظرات ()

مسابقات لیگ برتر جوانان فارس که با شرکت 8 تیم در یک گروه و به صورت دوره‌ای آغاز گردیده بود بعد از 4 ماه با قهرمانی تیم شهرداری نورآباد به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار ورزشی نورباران، تیم شهرداری با اقتدار و با خلق یک رکورد بی‌نظیر با کسب 12 برد و 2 تساوری و بدون باخت به این مقام دست یافت که در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. این تیم که با همت شورای محترم شهر نورآباد خصوصاً حاج ابوالحسن موسوی رئیس شورا و مهندس حلجتی شهردار فعال شهر تشکیل گردید سال آینده به عنوان نماینده‌ی فوتبال فارس در مسابقات کشوری حضور پیدا می‌نماید.
این تیم ضمن اینکه تامین کننده بازیکن برای تیم بزرگسالان شهرداری می‌باشد پدیده‌هایی را نیز به کشور و استان معرفی نمود که می‌توان به عنوان مثال به "تهمتن افتخاری‌نیا، حمیدرضا نگین‌تاجی، کمیل انصاری، امین رضایی، حسین همتی، محمدمهدی محمودی و سیدعلی موسوی" اشاره کرد که 4 نفر آنان به تیم منتخب ملی ایران نیز دعوت شده‌اند.
بنا بر این گزارش تیم بزرگسالان شهردای در لیگ بزرگسالان شرکت داشت و با توجه به اینکه در سال جاری اقدام به تشکیل یک تیم جدید از بازیکنان بی نام و نشان و جوانان شهرستان نمود و با توجه به اینکه فرصت چندانی برای انجام تمرینات و هماهنگی بازیکنان داشت و علی رغم بازی های خوب و تماشاگرپسند نتوانست مقامی در خور و شایسته به دست آورد.

نورباران بازدید : 594 شنبه 15 فروردين 1394 زمان : 13:53 نظرات ()

پویا کاظمی
چند وقتی هست که نورآباد به چراغ راهنمایی رانندگی داره تجهیز میشه و جای تقدیر و تشکر فراوان از مسئولین را داره. این مطالب را به دید انتقاد نگاه نکنید. یک واقعیت است که باید آن را درک کرد و فهمید.!
 در ذهن کنجکاو بعضی ها (!) چنین پدیدار شده که این جسم های رنگی به چه درد می خورن؟ کدوم آدمی اینجور خیابون تزیین کرده؟ مردم چه چیزایی میسازن(!)
تا حدودی واقعیت رو میگن، اما این چراغ جدیدا جلوه زیبا و همه پسندی داره(!)
قبل از هرچیزی در اثبات حرف هایم باید بگم که کافیه چند ساعتی روی این چهار راه بایستید (البته به پیشنهاد من کنار کیوسک پلیس بایستید) موارد عجیبی رو خواهید دید که حاکی بر اینه که مسولین بدون در نظر گرفتن پتانسیل لازم و آموزش کافی دست به اقدامی خطرناک زده اند...

نورباران بازدید : 1573 جمعه 14 فروردين 1394 زمان : 20:47 نظرات ()

به قلم سردبیر: سیدمحمدرضا رستمی/ 30 بهمن 93
"شب با گلوی خونین/ خوانده ست/دیر گاه/دریا نشسته سرد/یک شاخه/در سیاهی جنگل/به سوی نور/فریاد می کشد."
ستم ستیزنده ترین آزادگان طول تاریخ یا معلم بوده اند یا معلمانشان بزرگانی فرهیخته که نه از سفره ی بی عدالتی لقمه ای برچیده اند و نه از دامان دروغ و فساد قامتی برافراشته اند.
معلمانی که ستون های ستبر عدالت با قلم توفنده ی آنها برپا شده است و رویش ها و خیزش های خیرخواهانه و البته تکامل جویانه در سایه ی کلام آتشین و بی پروای آنها به ثمر بر نشسته است. تقریباً استخوان بندی و معماری تمام جوامع ثمره ی آموزش حرف به حرف و گام به گامشان هست  که اینگونه شکیل و دل آرا طنّازی می کنند. حالا چه شده که اینگونه "سِنِمار" گونه از بالاترین بام برافراشته به دست های پرتوان خود باید به زیر انداخته شوند.
در ادبیات داستانی و تمثیلی عرب، سِنِمار معماری است والامرتبه که به درخواست حاکم وقت کاخی عظیم و باشکوه برپا می کند اما در آخرین روز و اتمام کار به دستور حاکم وقت از بالاترین ارتفاع کاخ بر زمین می اندازندش تا دیگر مانند این کاخ در هیچ جای دیگر ساخته نشود و "هذا جَزَاءُ سِنِمَّارْ" ضرب المثل عرب می شود...
 

نورباران بازدید : 445 جمعه 14 فروردين 1394 زمان : 10:37 نظرات ()

تعداد صفحات : 28

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 39
 • آی پی دیروز : 75
 • بازدید امروز : 913
 • باردید دیروز : 411
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 21
 • بازدید هفته : 4,835
 • بازدید ماه : 11,591
 • بازدید سال : 88,866
 • بازدید کلی : 770,599